Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική απορρήτου

Γενικά

Το τεχνικό γραφείο Μάριος Κ. Ανδρεόπουλος (εφ εξής «Γραφείο») έχει δημιουργήσει τον παρόντα ιστότοπο www.texnikoandreopoulos.gr (εφ εξής «Ιστότοπος») για προβολή των υπηρεσιών της επιχείρησης και επικοινωνία με τους πελάτες της. Ο χρήστης του Ιστοτόπου δηλώνει ότι έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους παρακάτω όρους, και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψη στον Ιστότοπο. Το Γραφείο έχει δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του Ιστοτόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του Ιστοτόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης.

Πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου

Ο χρήστης του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό υποδομής, το λογισμικό, τηλεφωνικό ή άλλο εξοπλισμό επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για απόκτηση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Το Γραφείο δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος και το υποκείμενο λογισμικό είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον προαναφερθέντα εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς, και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένου και του απλού επισκέπτη, υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο και το Γραφείο.

Συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων

Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του με το Γραφείο μέσω του Ιστοτόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό υπολογιστή του Γραφείου στον τερματικό εξοπλισμό κάθε χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επικοινωνίας του χρήστη με το Γραφείο μέσω του Ιστοτόπου, για όσο χρόνο διαρκεί η περιήγησή του σε αυτές. 

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του περιηγητή διαδικτύου (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και λοιπές συναφείς πληροφορίες. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη, ούτε έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του. Ο χρήστης του Ιστοτόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνει προειδοποίηση για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και ενδεχομένως να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ως Γραφείο κάνουμε χρήση της υπηρεσίας Google Analytics.

Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων

Το Γραφείο μας έχει τεχνικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των χρηστών που συλλέγονται. Οι πληροφορίες που αφορούν την περιήγηση διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενώ οι πληροφορίες επικοινωνίας (μέσω της φόρμας επικοινωνίας) δεν διατηρούνται μετά το πέρας της απάντησης του Γραφείου. Τέλος, το Γραφείο δεν κάνει καμία επεξεργασία ή μεταφορά των δεδομένων που συλλέγονται.